•Διεθνείς Μεταφορές - Εισαγωγές - Εξαγωγές - Αντιπροσωπείες • International Transports - Imports - Exports - Representations


Welcome to the new website of Eastern Trans.
Please feel free to browse our website and don't hesitate to contact us
with any questions.
Thank you!