•Διεθνείς Μεταφορές - Εισαγωγές - Εξαγωγές - Αντιπροσωπείες • International Transports - Imports - Exports - Representations
An ultra-modern fleet of vehicles, of every type, of maximum capacity, qualified to carry every kind of merchandise, supplied in its majority also with A.D.R. Certificate, crosses constanly the European continent, always at your disposal.